Vedtægter


Vedtægter

§ 1 Klubbens navn er Brøndby Triathlon Club. Klubbens hjemsted er Brøndby kommune. Klubbens adresse er den siddende formands bopæl.

§ 2 Klubbens formål er at fremme kendskabet til triatlon, -svømning, cykling og løb – på motions- og konkurrenceplan. Supplerende er det klubbens formål at give børn og unge muligheder for at prøve kræfter med og dygtiggøre sig inden for triatlonsporten, for herigennem at motivere til og fremme en sund livsstil.

§ 3 Klubben er medlem af Dansk Triathlon Forbund under ETU, ITU og D.I.F.

§ 4 Som medlemmer kan optages alle som er fyldt 8 år. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer. Ved indmeldelse betales, et på den ordinære generalforsamling vedtaget kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.
Medlemskab i Brøndby Triathlon Club forudsætter tegning af medlemskab i Dansk Triathlon Forbund og tegnes af medlemmer der ønsker at deltage aktivt i klubbens aktiviteter og af støttemedlemmer. Aktive medlemmer er berettiget til tilskud i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi efter bestyrelsens anvisninger.
Som støttemedlemmer kan enhver optages uanset alder. Støttemedlemmer har lov til at deltage i klubaftener, klubfester, foredrag og skal holdes informeret om klubben. I særlige tilfælde kan de deltage i ekstraordinære aktiviteter efter bestyrelsens anvisninger.

§ 5 Klubben ledes af en bestyrelse, som består af: – formand – kasserer – samt 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer – uafhængigt af bestyrelsen vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kassereren og de to andre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Ved eventuel afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Valgbar er ethvert aktivt medlem, som er fyldt 18 år og som ikke samtidig er aktiv eller passiv medlem i andre triathlon-klubber.

§ 6 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger forslag om kontingent. Kontingent gælder 365 dage fra indbetalings dato.
Indbetales kontingent ikke rettidigt (senest indenfor de 365 dage) opstartes man som nyt medlem jf. ”Kontingent” oversigt på hjemmeside.

§ 7 Klubbens medlemmer, herunder også bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue.
Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor klubben, udover kontingentforpligtelsen, eller evt. startgebyr, licensgebyr eller lignende, som klubben har udlagt for medlemmerne.

§ 8 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel (2 uger). Forslag (kun fra aktive medlemmer), der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Stemmeret har alle aktive medlemmer fra det fyldte 15 år, og kun ved personligt fremmøde. Dog har alle medlemmer taleret. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 9 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6a: Valg til bestyrelsen.
Punkt 6b: Valg til udvalg.
Punkt 7: Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen (ved lighed er formandens stemme udslagsgivende) finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, stiller skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i lighed med den ordinære, og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 11 Klubben tegnes ved underskrift af formanden.
Dog ved større økonomiske dispositioner er det ved underskrift af den samlede bestyrelse.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom er en generalforsamlings beslutning.

§ 12 Dersom et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende, således at det kan blive til skade for klubbens anseelse, kan vedkommende midlertidigt, når bestyrelsens flertal stemmer derfor, udelukkes af klubben, og sagen vil blive forelagt den førstkommende generalforsamling til afgørelse.

§ 13 Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden for bestyrelsesmøder.
Vedtagelse kræver almindeligt flertal (ved lighed er formandens stemme udslagsgivende). Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder samt ordinære generalforsamlinger. Protokollen underskrives af den fremmødte bestyrelse, senest på det efterfølgende møde.

§ 14 Kassereren fører klubbens regnskab, og regnskabsåret går fra d. 1. oktober til d. 30. september.
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
Revisoren reviderer regnskabet senest 7 dage før generalforsamlingen.
Revisoren har til enhver tid ret til at få adgang til klubbens regnskab.

§ 15 Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er indgivet i overensstemmelse med § 8.

§ 16 Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 del af medlemmerne stemmer for det på den ordinære generalforsamling.
Såfremt det fornødne antal ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsningen kan ske ved almindeligt stemmeflertal.
Forslag til opløsning af klubben skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.
Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Ved opløsning tilfalder klubbens midler Brøndby kommune.

(Revideret 9. november 2017).